A Közlekedési Műszergyártó Zrt. /1139 Budapest, Teve u. 62./  Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Közlekedési Műszergyártó Zrt.  (Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.:01-10-042-412, székhely: 1139 Budapest, Teve u. 62..; adószáma: 10895924-2-41, e-mail.cím: kmgy.office@kmgy.hu) (”társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet a társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

Jelen szabályok kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény /EKtv./
 • A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • valamint  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet

előírásait.

 

A jelen szabályzat célja, hogy a társaság által végzett gyártási, kereskedelmi,  szolgáltatási tevékenység minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül azok lakóhelyére, biztosítva legyenek a törvényes adatvédelmi előírások. A társaság által végzett tevékenység során a társaság köteles az igénybe vevők alapvető szabadságjogait tiszteletben tartani, különösen a magánélethez való jogot a személyes adatok gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Az adatkezelés és feldolgozás célja, hogy a felhasználókkal, szolgálatásunkat igénybe vevőkkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségeink végrehajthatóak lehessenek  /GDPR 6. cikk. 1.bek./b./, beleértve a megrendelések realizálását,  a panaszok és reklamációk kivizsgálását, jogszabályi kötelezettségeink teljesítését.

 

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Adattovábbítás: a személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

 

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a társaság honlapján vásárol.

 

III. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

 1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, a felhasználó által megrendeléskor vásárolt termékkategória, a felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a felhasználó vásárlásainak tételösszege.

 

 1. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 1. A társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

 

 1. 1. Az adatkezelésre a kmgy.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 1. Az adatkezelés célja a következő weboldal:

www. kmgy.hu (webshop, csomagküldő szolgáltatás, )

 

alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

 

 1. A megrendelt termékeket a felhasználók részére az alábbi cégek kézbesítik:

 

DPD Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.

1-501-6200

e-mail: dpd@dpd.hu
Tevékenység: futárszolgálat

 

TNT Express Hungary Kft.

1097 Budapest, Ecseri út 14.

/80/-313-133

Tevékenység: futárszolgálat

 

 1. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a társaság internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználó jogainak védelme. A felhasználó által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

 

 1. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 1. Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

 1. A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

 

 1. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

 

 1. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

 

 1. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 

 1. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

 1. A személyes adatok feldolgozása automatikus módon történik /beleértve a vevőprofil alkotási formát/, azonban ez Önökre nézve semmilyen jogkövetkezményekkel nem jár és nem befolyásolja helyzetüket.

 

 1. A TÁRSASÁG ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

 1. A Közlekedési Műszergyártó Zrt. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

 1. A társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

 

 1. A társaság egyes esetekben – hivatalos bírósági, adóhatósági eljárás, rendőrségi megkeresés miatt, a társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

 

 1. A Közlekedési Műszergyártó Zrt. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

 1. A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

 

 1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 1. A Közlekedési Műszergyártó Zrt. mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

 1. A Közlekedési Műszergyártó Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

 1. A társaság, mint adatkezelő a személyes adatot törli, ha
 • annak kezelése jogellenes;
 • a felhasználó személyes adatának törlését kéri;
 • a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

 1. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az adatkezelő mellőzheti, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

 1. Ha a társaság, mint adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

 1. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

 1. A személyes adatok tárolása a szerződéses kötelezettség fennállásának időpontjáig folytatódik, illetve azt követően is tart az alábbiak szerint:
 • szerződésben foglalt adatokra vonatkozóan – szerződéssel összefüggő keresetek elévüléséig,
 • Jogszabályban előírt – pl. könyvelési, számlázási stb. dokumentumok megőrzési kötelezettségének időtartamára,
 • Szavatossággal és reklamációval kapcsolatos dokumetnumokat a szavatossági időszak lejártáig, a reklamáció megoldását követő 1 évig tároljuk.

 

 

VIII. RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

 

 1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

 

 1. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

 1. ADATFELDOLGOZÁS

 

 1. A társaság a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

 1. A társaság adatfeldolgozásért felelős munkatársa: Deli Lívia

Amennyiben a társaság vezérigazgatója szükségesnek és indokoltnak látja, meghatalmazhat más –  akár természetes akár jogi személyt – is a társaság adatvédelmi és adatkezelési feladatainak ellátásával. A hivatkozott meghatalmazás visszavonásig érvényes.  A meghatalmazást írásba kell foglalni. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell, hogy a meghatalmazott ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el a társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzat előírásait. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a titoktartásra vonatkozó kötelezettséget is.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

 

 1. A társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Az adatok továbbíthatók olyan egyéb jogalanyok számára, akik az adatokat a saját nevükben dolgozzák fel, ilyenek pl többek között:

– postai vagy futárszolgáltatási tevékienységet folygtató jogalanyok,

– állami szervek vagy jogszabályok által felhatalmazott egyéb jogalanyok,

-cégünk tele-informatikai rendszereit mőködtető személyek / IT szolgáltatásokat végzők/

– könyvelési, adózási vagy tanácsadási tevékenységet végző szervezetek.

 

 1. A társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

 

 1. A Közlekedési Műszergyártó Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

XII.  A FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAIKKAL KAPCSOLATOSAN

 

A felhasználókat megilleti a saját adataikhoz való hozzáférés joga, azok módosításának, helyesbítésének, törlésének, elfeledtetésének, adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, a feldolgozás korlátozásának és adatok továbbításának joga, a kifogásolás joga  valamint az adatkezelésre adott hozzájáruló nyilatkozatuk tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga tekintet nélkül annak a jogalapnak a fennállására, mely alapján az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonását megelőzően folytatódott /amennyiben az adott adatkezelés hozzájárulás alapján történik./

 

 1. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére (1139 Budapest, Teve u. 62.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a kmgy.office@kmgy.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

 1. A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. A felhasználó tiltakozhat személyes adatának adatkezelése ellen,

 

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

 

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A társaság, mint adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja.

 

Ha a társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

XIII JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján az illetékes Bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is a kmgy.office@kmgy.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2018.  május 25.

 

Zelenka Pál

vezérigazgató

Közlekedési Műszergyártó Zrt.

EUR / Ft
EUReuró